Tetembungan Lan Macem-maceme Crita Drama

Ayokmoco Tetembungan lan macem-maceme crita drama. ana sawenehing tetembungan kang lumrah dienggo ing pementasan crita drama ing antarane yaiku :
Tetembungan lan macem-maceme crita drama

Baca juga Pengertian drama dalam basa jawa.
 • Praga Yaiku pawongan sing nindakake drama
 • Dhialog yaiku pacelathon ing antarane praha loro utowo lebih
 • Monolog yaiku praga tunggal sing guneman dewe
 • Prolog yaiku rerangkening ukara sing diucapake praga utama ing pembuka
 • Epilog yaiku sesorah ( podato ) cekak sing ana ing pungkasane drama
 • Sutradara yaiku wong sing ngarahake/ngatur lan tanggung jawab ing drama
 • Plot yaiku alur utawa lumakune crita drama
 • Flashback yaiku alur cerito sing lumakune mundur
 • Antagonis yaiku praga drama sing tumindak jahat
 • Protagonis yaiku praga drama sing tumindak becik
 • Setting yaiku panggonan lan wektu dumadhine cerito drama
 • Konflik yaiku pasulayan ing antarane praga siji lan liyane ing drama
 • Mimik yaiku obah mosiking polatane para praga drama 
 • Casting yaiku pemilihan praga ing drama
 • Aktor yaiku wong lanang sing mentasake/praga ing njero drama
 • Aktris yainu wong wedok sing mentasake/praga ing sajrone drama
 • Peran ganda yaiku praga sing nindakake peran loro ing jero drama
 • Karamter yaiku gegambarane peraga ing sajrone drama
 • Akting yaiku patrap ( tingkah laku ) sing di tindakake dening drama
 • Improvisasi yaiku mobah musike peraga drama kanthi dadakane manut kahanan
Macem-macem cerio ing sajrone drama yaiku antarae
 • Drama absurd yaiku edan-edane kang nerak/ora nggatekake konvensi struktur semantik
 • Drama waca yaiku naskah drama kang mung cocog kanggo diwaca ora kanggo di pentasake ing nduku panggung drama
 • Drama borjois yaiku drama kang temane bab panguripan kaum bangsawan ( bangsawan ing abad ke-18 )
 • Drama domestik yaiku drama kang nyeritakake penguripane rakyat biasa uwoto rakyat miskin
 • Drama sedhih yaiku drama sing mligi nggambarake susah sungkawane peraga utama ing sajrone drama 
 • Drama dhukaria yaiku drama kanthi akur sing sebenere luwih matuk kanggo drama sedhih. Nanging pungkasand ndadekake bahagia
 • Drama heroik yaiku drama sing mujudake tetirone wujud tragedi kang tansa atema katresnaan jeneng becik ( nama baik )
 • Drama liris yaiku drama kang wujudake basa pinathok ( puisi )
 • Drama misteri yaiku drama bab keagamaan kang ceritone saka al-kitab
 • Drama moralis yaiku drama keagamaan sing asifat alegoris ( ngemu teges pepindahan ) kang isi konflik antarane bab kebecikan lan kewengisan
 • Drama rakyat yaiku drama kang tuwuh ngerembaka cundhuk klawan dina-dina gumbira/pestaning rakyat
Matur suwun nggeh. Tetembungan lan macem-maceme crita drama....

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel