Pengertian Lengkap Drama Dalam Bahasa Jawa


Ayokmoco .Definisi dan pengertian lengkap drama dalam bahasa jawa adalah cerios/kisah ingkang ngelibataken konflik utawa emosi lan didamel khusus namung kangge pertunjukan teater. Cerios ingkang didamel saged ngisahake kedadean nang alam ndunyo kelawan nyoto utowo rekodoyo. 
Pengertian Lengkap Drama Dalam Bahasa Jawa
Jenis-jenis drama basa jawa

 • Drama tragedi, Drama tragedi yaiku drama kang isine kadadeyan sing nrenyuhake ati (sedhih).
 • Drana komedi, Drama komedi yaiku drama kang medharake lakon sing lucu.
 • Drama Tragekomedi, merupakan jenis drama yang dipadukan antara kisah drama tragedi dan komedi.
 • Drama Opera, merupakan drama yang dialognya disajikan dengan cara dinyanyikan dan diiringi musik.
 • Melodrama, merupakan jenis drama yang dialog dalam dramanya diucapkan dengan diiringi musik.
 • Drama Farce, merupakan drama yang menyerupai dagelan, tapi hanya pada beberapa bagiannya.
 • Drama Tablo, merupakan jenis drama yang para pemainnya tidak mengucapkan dialogtetapi pemain lebih pada melakukan gerakan-gerakan.
 • Drama Sendratari, merupakan penggabungan antara seni drama dan seni tari.

Pamilahe pacelathon ing pentas dramayaiku
 • Dialog : pacelathon antara rong paraga/ luwih
 • Monolog : pacelathon dhewean
 • Prolog : pacelathon sing ditindakake ana ing wiwitan pentas drama
 • Epilog : pacelathon sing ditindakake ana ing pungkasan pentas drama
Manut etimologi ( asal usul wujud tembung ) tembung drama asal saka basa yunani kuno dram kang ategese gerak . Tontonan drama pancen ngunggulake pachelaton dialog lan gerak gerike akting pemain utowo uwong sng main ake drama . Pacelathon lan gerak gerik mau mragakake cerita kang tinulis ing sajrone teks/naskah.  


Drama asring sinebut sandiwara utowo teater . Tembung sandiwara asal saka basa jawa sing artine wadi ( rahasia ) lan tembung wara ategese ajaran . Sandiwara biso di tegesake . Ajaran kang di sampekake secara wadi uwoto ora terang-terangan . Ganeya mangkono? Awit saben lakon ing drama sejatine ndandhut pesen/amanat utamane ajaran moral kango penonton e .

Tembung teater dijupuk saka bahasa inggris kang ategese gedhong pertunjukan utowo dunyane sandiwata . Tembung Theater iki asale saka teko bahasa yunani theatron sing artine gumun ( takjub ) anggone delok lan lega ( puas ) anggone nyesekake tontonan drama sing di pentasake ning ndukur panggung kui .

Keri-keri iki tembung teater duweni teges loro . Kapisan, teater kang ategese gedhong pertunjukan yaiku papan pementasan sawijining pertunjukan . Ing papan iki penonton ngumpul bebarengan ndelok lan nikmati tontonan sing di pinuju dipentasake .

Baca Juga Tetembung lan macem-maceme cerita drama basa jawa

Kapindho teater kang ategese wujud tontonan kang dipentaskae ing sangarepane wong akeh. Wujud tontonan iki lumrahe duwe jeneng kanggo menehi tanda group siji lan klawan group liyane. Umpane teater koma, teater kerikil , teater ana , lan sapiturute

Apa pengertian Drama ? Drama yaiku salah sawijning karya sastra kang nggambarake crita ngenani uripe manungsa utamane saka konflik kang dialami kanthi pacelathon pacelathon lan tindak tanduk ing dhuwur panggung.
Unsur intrinsik drama yaiku bab bab kang ana ing njero naskah drama, bisa digoleki kanthi maca naskah drama kasebut.
Bab bab kang kalebu unsure intrinsik :

1. Tema

Saben karya sastra pasti nduweni tema, Tema yaiku bab kang dadi dashare naskah drama digawe Tema uga bisa diarani masalah utama kang dadi sumber cerita.

2. Alur

Alur utawa plot yaiku urutan kedadeyan kang dilakoni paraga utama saka babak kapisan nganti babak terakhir. Alur diperangake :
 • Ngenalake masalah, yaiku kedadeyan wiwitan kang ndandekake masalah maslaah kang dilakoni paraga paragane.
 • Mangerteni isi crita saka perkenalan paraga lan watake.
 • Masalah utawa konflik, yaiku kedadean kang isine ngenani masalah masalah kang wiwit diadhepi paraga paraga ing cerita kasebut.
 • Klimaks/puncak konflik, yaiku masalah sing saling angel kang diadepi paraga paraga ing crita, yaiku kedadean kang isine nyritakake kahanan para paraga ing pungkasaning crita drama.

3. Pacelathon

Miturut jinise pacelathon diperangake dadi loro. Miturut panggonan (prolog lan epilog) lan miturut cacahing paraga (monolog lan dialog)
- Miturut Panggonan :
 • Prolog : pacelathon kang ana ing ngarep drama (sadurunge paraga omong omongan )
 • Epilog : Pacelathon kang dadi panutupe pementasan drama. Sing nyritakake prolog lan epilog diarani narator.
- Cacahing paraga :
 • Dialog : Pacelathon kang diucapake sambung sinambung antarane salah sawijining paraga klawan paraga liyane.
 • Monolog : Pacelathon kang ditindakake mung dening siji paraga lan paraga liyane.

4. Paraga lan Watake (Tokoh dan penokohan)

a. Paraga ing drama diperangake dadi :
 • Tokoh utama : Paraga kang dadi sumber crita
 • Tokoh pembantu : Paraga kang ana nduweni dialog nanging ora dadi pusat penceritaan.
 • Tokoh figuran : Paraga kang dianakake supaya kahanane dadi kaya nyata, nanging paraga iki ora ngucapake dialog lan mung lewat saklebetan.
b. Miturut wtake, ing drama ana :
 • Tokoh Antagonis : yaiku paraga kang nduweni watak kang ala, saengga ora disenengi penonton.
 • Tokoh Protagonis : yaiku paraga kang nduweni watak kang apik lan disenengi penonton.
 • Tokoh Tritagonis : Yaiku paraga kang bisa dadi kancane tokoh protagonis utawa antagonis, bisa duweni watak kang apik utawa ala (penengah).

5. Amanat

Amanat yaiku pesen moral kang disampekake penulis naskah drama kanggo para penonton.

6. Latar Utawa Setting

Latar utawa setting diperangake dadi telu, yaiku latar wektu, latar panggonan, lan latar swasana.
 • Latar wektu : yaiku wektu kang digambarake nalika paraga paraga ngalami kedadean kedadeyan ing panggung.
 • Latar panggonan : Yaiku panggonan kang digambarake ing panggung saben babake.
 • Latar swasana : Latar swasana di perangake dadi loro yaiku :

  - Swasana alam : kedadean ing sekitar paraga, tuladhane : udan gerimis , swara jangkrik lagi ngerik (bengi)
  - Swasana ati : apa bae kang dirasakake paraga, tuladha : murka, nesu, was was, seneng.

Hatur suwun nggeh untuk artikel Definisi dan pengertian lengkap drama dalam bahasa jawa. 

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel